ลำดับ หัวข้อ วันที่
1ซื้อของขวัญของรางวัลสำหรับกิจกรรมและการแสดงตามโครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุตำบลน้ำริด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เม.ย. 2567
2จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งตามโครงการกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุตำบลน้ำริดประจำปี ๒๕๖๗ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เม.ย. 2567
3จ้างจัดทำตรายาง จำนวน ๔ รายการ (หน่วยตรวจสอบภายใน) แผนงานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ม.ค. 2567
4จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ แผ่น (กองการศัึกษา) แผนงานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ม.ค. 2567
5ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๒ รายการ (กองการศึกษา) แผนงานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ม.ค. 2567
6ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ (หน่วยตรวจสอบภายใน) แผนงานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ม.ค. 2567
7จ้างจัดทำตรายาง จำนวน ๔ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ม.ค. 2567
8ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๕ รายการ (กองการศึกษา) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ม.ค. 2567
9จ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลตำบลน้ำริด จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ม.ค. 2567
10ซื้อวัสดุสำนักงาน (กล่องพลาสติก) จำนวน ๑ รายการ (กองคลัง) แผนงานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2567