อัลบั้มภาพ "โครงการเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567"
          วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. - 16.30 น. งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลน้ำริด ได้จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว โดยมีนายบรรจบ ใจจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำริดได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความรู้และแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษบกิจพอเพียงสู่ชุมชน ให้ความรู้และฝึกทักษะในการเตรียมวัสดุปลูก การผสมดินปลูก การปลูกผักสวนครัว เพื่อเป็นการลดรายจ่าย สร้างรายได้ และสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชาชน