อัลบั้มภาพ "โครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง"
          งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลน้ำริด ได้จัดทำ “โครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2567” ในห้วงเดือนตุลาคม 2566 – กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณแหล่งกักเก็บน้ำหมู่ที่ 1 -10 ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยได้ดำเนินการประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในตำบลน้ำริด และกองช่าง ออกสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร ที่คาดว่าจะได้รับความเดือดร้อนในช่วงฤดูแล้ง และมาดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ โดยเทศบาลได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และทางหมู่บ้านจะร่วมกันนำกระสอบใส่ทรายไปสร้างฝายชะลอน้ำตามจุดที่คาดว่าจะได้รับความเดือดร้อนในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประมาณ 80 คน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง กักเก็บน้ำไว้ใช้ในทำการเกษตร ให้มีการวางแผนกิจกรรมการใช้น้ำอย่างเหมาะสม และเพื่อให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณที่สูงขึ้น อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีของประชาชนในหมู่บ้าน และตำบลน้ำริดด้วย