รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี    รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม (ต.ค.62-มี.ค.63)
   
 

 
 
 
 
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม (ต.ค.62-มี.ค.63)
 
     
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร 53c2ab20f1e1d85dfee933c389739701.pdf_221223_111251.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2563
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำริด
เลขที่ 1 ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์ : 0-5544-7071 โทรสาร : 0-5544-7071 ต่อ 10
E-mail ของเทศบาล : saraban_05530106@dla.go.th
www.namrit.go.th