การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

 
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 •  
 • การประชาสัมพันธ์
 •  
 • การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 •  

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

   
 • การดำเนินงาน
 •  
 • การปฏิบัติงาน
 •  
 • การให้บริการ
 •  

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

   
 • การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุุ
 •  

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 •  

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

   
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 •  
 • การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
 •  

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

   
 • นโยบาย No Gift Policy
 •  
 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 •  
 • แผนป้องกันการทุจริต
 •  

  ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

   
 • มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
 •  
 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 •  
   
   
   
   
  สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำริด
  เลขที่ 1 ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 0-5544-7071 โทรสาร : 0-5544-7071 ต่อ 10
  E-mail ของเทศบาล : saraban_05530106@dla.go.th
  www.namrit.go.th