จัดซื้อ-จัดจ้างภาครัฐ (eGP)

ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :     ถึงวันที่ :   
ค้นหา :    
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1ซื้อของขวัญของรางวัลสำหรับกิจกรรมและการแสดงตามโครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุตำบลน้ำริด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เม.ย. 2567
2จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งตามโครงการกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุตำบลน้ำริดประจำปี ๒๕๖๗ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เม.ย. 2567
3จ้างจัดทำตรายาง จำนวน ๔ รายการ (หน่วยตรวจสอบภายใน) แผนงานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ม.ค. 2567
4จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ แผ่น (กองการศัึกษา) แผนงานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ม.ค. 2567
5ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๒ รายการ (กองการศึกษา) แผนงานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ม.ค. 2567
6ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ (หน่วยตรวจสอบภายใน) แผนงานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ม.ค. 2567
7จ้างจัดทำตรายาง จำนวน ๔ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ม.ค. 2567
8ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๕ รายการ (กองการศึกษา) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ม.ค. 2567
9จ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลตำบลน้ำริด จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ม.ค. 2567
10ซื้อวัสดุสำนักงาน (กล่องพลาสติก) จำนวน ๑ รายการ (กองคลัง) แผนงานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2567
11ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ม.ค. 2567
12จ้างปรับปรุงบ่อจำกัดขยะมูลฝอย บริเวณบ่อขยะ หมู่ที่ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) แผนงานเคหะและชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ม.ค. 2567
13จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค-๑๓๗๖ อุตรดิตถ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๐-๐๐๐๓ (กองช่าง) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 2567
14ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ (สำนักปลัด) แผนงานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66129278504) 19 ธ.ค. 2566
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) แผนงานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66129281923) 19 ธ.ค. 2566
16จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๓๑๐ อุตรดิตถ์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66119505873) 18 ธ.ค. 2566
17ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ (กองช่าง) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66129142680) 14 ธ.ค. 2566
18ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) แผนงานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66129190061) 14 ธ.ค. 2566
19ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66129188708) 14 ธ.ค. 2566
20ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) แผนงานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66129143503) 14 ธ.ค. 2566
21 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ (สำนักปลัด) แผนงานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66129107771) 08 ธ.ค. 2566
22ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (สำนักปลัด) แผนงานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66129104100) 08 ธ.ค. 2566
23 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะหมู่บูชา) จำนวน ๑ รายการ (กองการศึกษา) แผนงานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66119507243) 01 ธ.ค. 2566
24ซื้อกระสอบใส่ทราย จำนวน ๑ รายการ (โครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง) (สำนักปลัด) แผนงานการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66119518317) 01 ธ.ค. 2566
 

   
   
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำริด
เลขที่ 1 ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์ : 0-5544-7071 โทรสาร : 0-5544-7071 ต่อ 10
E-mail ของเทศบาล : saraban_05530106@dla.go.th
www.namrit.go.th