สภาพทางเศรษฐกิจ
 
 


หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลน้ำริด
- อู่ซ่อมรถยนต์/จักรยานยนต์ 17 แห่ง
- ร้านขายของชำ 49 แห่ง
- ร้านเสริมสวย 15 แห่ง
- ร้านรับซื้อของเก่า 6 แห่ง
- โรงสี 28 แห่ง
- ร้านถ่ายเอกสาร 2 แห่ง
- โรงกลั่นสุราชุมชน 2 แห่ง
- ฟาร์มไก่ 1 แห่ง
- ฟาร์มหมู 20 แห่ง
- ตลาดสด 3 แห่ง
- ล้างอัดฉีด 2 แห่ง
- คลินิก 3 แห่ง
- กิจการประเภทจำหน่ายอาหาร 46 แห่ง
- โกดังสินค้า 4 แห่ง
- ร้านซ่อมนาฬิกา 1 แห่ง
- ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า 1 แห่ง
- ร้านเกมส์ 5 แห่ง
- ผลิตถั่วลิสงคั่ว 2 แห่ง
- ร้านขายน้ำมันหล่อลื่น 1 แห่ง
- น้ำมันหยอดเหรียญ/ขวด 3 แห่ง
- ซักผ้าหยอดเหรียญ 4 แห่ง
- ร้านซักรีด 1 แห่ง
- เสาโทรศัพท์ 3 แห่ง
- ร้านขายวัสดุก่อสร้าง 2 แห่ง
- ร้านขายปุ๋ย 2 แห่ง
- ร้านขายอลูมิเนียม 1 แห่ง
- ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า 1 แห่ง
- บริษัททางการการเงิน/สินเชื่อ 2 แห่ง
- รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถมือสอง 1 แห่ง
- ร้านขายพลาสติก 1 แห่ง
- ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 แห่ง
- ซ่อมมือถือ 1 แห่ง
- ร้านซ่อมนาฬิกา 1 แห่ง
- ห้องเช่า 25 แห่ง
- เชื่อมเหล็ก 1 แห่ง
- โรงปั้นอิฐบล็อก 1 แห่ง
- โรงเพาะเห็ด 1 แห่ง
- ผลิตไม้เสียบลูกชิ้น 1 แห่ง

การคมนาคม
การคมนาคมทางบกที่สำคัญของตำบลน้ำริดมี 2 ทาง คือ
1) ทางรถยนต์ โดยมีถนนสายหลักๆ คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (สายพิษณุโลก - เด่นชัย) และถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
การโทรคมนาคม
- ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาต 1 แห่ง (หมู่ที่ 1)
การไฟฟ้า
-ในเขตเทศบาลตำบลน้ำริดได้รับการบริการทางด้านไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าถึงครบทุกหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)
แหล่งน้ำธรรมชาติ
ลำน้ำ , ลำห้วย มี 6 สาย คือ
- ห้วยแม่ชายเขา
- ห้วยเจ๊กกี๋
- ห้วยน้ำกลึง
- ห้วยห้า
- ห้วยขี้ควายน้อย
- ห้วยน้ำไผ่น้อย
คลอง มี 5 แห่ง คือ
- คลองริด
- คลองผึ้ง
- คลองชลประทาน
- คลองหวาย
- คลองชายเขา
หนอง มี 2 แห่ง คือ
-หนองเปลือย
-หนองสะตุ้ม

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- ประปาภูมิภาค หมู่ 1 2 3 7 9 10
- ฝาย 13 แห่ง
- บ่อน้ำตื้น 190 แห่ง
- ประปาหมู่บ้าน 7 แห่ง
- บ่อบาดาล 18 แห่ง
- ถังเก็บน้ำ 20 แห่ง
- สระน้ำ 8 แห่ง
- สะพาน 16 แห่ง

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
การนับถือศาสนาในตำบลน้ำริด ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองมาคือศาสนาคริสต์
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด / สำนักสงฆ์ 4 แห่ง
- วัดน้ำริดเหนือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
- วัดน้ำริดใต้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
- วัดจอมคีรี ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
- วัดชายเขาเหนือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ
- พุทธภาวนาธรรมสถาน (เจ้าแม่กวนอิม) 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ 5

ประเพณีและงานประจำปี
- ประเพณีสลากภัตร
- ประเพณีทำบุญกลางบ้าน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- วงสะล้อ ซอ ซึง และศูนย์วัฒนธรรมบ้านชายเขา
- ภาษาถิ่นเป็นลักษณะแบบผสมผสาน มีทั้งภาษาถิ่นเหนือ (คำเมือง) และภาษาไทยกลาง

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
- ผ้าทอพื้นเมืองลาย 2
- ไข่เค็มสมุนไพร

ข้อมูลอื่น ๆ
หน่วยงานราชการอื่นๆ ในพื้นที่
- ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ที่ 9.1.7 ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
- สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
- สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
- สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
- ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
- สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
- ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
- ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
- โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
- โรงเรียนชายเขาวิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
- โรงเรียนน้ำริดวิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำริด ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชายเขา ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ การรวมกลุ่มของประชาชน
1. สภาเด็กและเยาวชน
2. โรงเรียนผู้สูงอายุ
3. กลุ่มสตรีตำบลน้ำริด
4. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำริด
เลขที่ 1 ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์ : 0-5544-7071 โทรสาร : 0-5544-7071 ต่อ 10
E-mail ของเทศบาล : saraban_05530106@dla.go.th
www.namrit.go.th