สภาพทางสังคม
 
 

 

ด้านการศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
- ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำตำบล 1 แห่ง
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 10 แห่ง

ด้านสาธารณสุข
ระบบบริการพื้นฐาน
- สถิติของบุคคลที่ต้องได้รับการช่วยเหลือและให้การสงเคราะห์ ในเขตเทศบาลตำบลน้ำริด
- ผู้สูงอายุ รัฐบาลช่วยเหลือทั้งหมด จำนวน 1,485 คน
- ผู้พิการ มีจำนวน 387 คน
- ผู้ติดเชื้อเอดส์ มีจำนวน 6 คน
- ผู้ด้อยโอกาส มีจำนวน - คน
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน 2แห่งคือ
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลน้ำริด ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลบ้านชายเขา ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
- สถานพยาบาลเอกชน 2 แห่ง
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100 เปอร์เซ็นต์
- หน่วยบริการประชาชน 1 แห่ง
• อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 134 ราย
• รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดความจุ 6,000 ลิตร จำนวน 2 คัน
• รถบรรทุกขยะ 6 ล้อ แบบอัดท้าย ขนาดบรรทุก 8 ลบ.ม. จำนวน 1 คัน
• รถไทยแลนด์ 4 ล้อ ขนาดบรรทุก 2 ลบ.ม. จำนวน 1 คัน

 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำริด
เลขที่ 1 ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์ : 0-5544-7071 โทรสาร : 0-5544-7071 ต่อ 10
E-mail ของเทศบาล : saraban_05530106@dla.go.th
www.namrit.go.th