นายโชค รู้หลัก
ประธานสภาเทศบาลตำบลน้ำริด
ว่าที่ร้อยตรี พงษ์สิทธิ์ แก้วโต
รองประธานสภาฯ
นางสาวแสงดาว วงษ์ญาติ
เลขานุการสภาฯ
นายปราโมทย์ เทพประเสริฐ
สมาชิกสภาฯ
นางละมาย คำพัด
สมาชิกสภาฯ
นายไพทูล ม่วงทอง
สมาชิกสภาฯ
นายสมบูรณ์ ซาซง
สมาชิกสภาฯ
นายสุทัศน์ คงยืน
สมาชิกสภาฯ
นางทองหล่อ กำทอง
สมาชิกสภาฯ
นางเพียร หมื่นชำนาญ
สมาชิกสภาฯ
นายคำรณ แก้วเปี้ย
สมาชิกสภาฯ
นายล้วน คำไท้
สมาชิกสภาฯ
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำริด
เลขที่ 1 ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์ : 0-5544-7071 โทรสาร : 0-5544-7071 ต่อ 10
E-mail ของเทศบาล : saraban_05530106@dla.go.th
www.namrit.go.th