ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
 
นายบรรจบ ใจจันทร์
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำริด
โทรศัพท์ 0-5544-7071 ต่อ 17
สายด่วน 089-9604527
นายลวน ดีปัญญา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ 0-5544-7071 ต่อ 15
สายด่วน 081-2842713
นายจู รู้หลัก
รองนายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ 0-5544-7071 ต่อ 15
สายด่วน 087-8442096
นายภิรุม เถาโพธิ์
รองนายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ 0-5544-7071 ต่อ 15
สายด่วน 081-9094508
ร้อยตรีเกรียงไกร เยก้อนทอง
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ 0-5544-7071 ต่อ 15
สายด่วน 099-8697882
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำริด
เลขที่ 1 ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์ : 0-5544-7071 โทรสาร : 0-5544-7071 ต่อ 10
E-mail ของเทศบาล : saraban_05530106@dla.go.th
www.namrit.go.th