นางสาวธวัลยา พงษ์วิชัย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
0-5544-7071 ต่อ 12
นายชาตรี เดชารัตนกุล
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวปภัฎชมน คำขันตี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายภาคภูมิ ศรีจุมพล
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นางวาสนา กัลยาณมิตร
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสุพรรณี บุญให้
นักพัฒนาชุมชน
จ.ต.บุญธรรม คล้ายหนู
นักวิชาการเกษตร
สิบเอกจีรวัฒน์ จันมา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสายฝน วิศว์วิสุทธิ์
ลุกจ้างประจำ เจ้าพนักงานธุรการ
นายนา ซินโย
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางเพชรรัตน์ อุไรวรณ์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวภาวาดี นิยมสืบ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางบุญชอบ ซาทรง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายชวพจน์ ศรีจันทร์มาก
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวภาวิณี วงษ์ตาวัน
พนักงานจ้างทั่วไป
นางณัฐชยา สุทธิสัมพันธ์
จ้างเหมาบริการ
นางสาวจตุพร ภัยห่าง
จ้างเหมาบริการ
นายธนชิต บุญไทยใส
จ้างเหมาบริการ
นายธันธวัช แก้วรักถา
จ้างเหมาบริการ
นายณัฐวุฒิ ซินโย
จ้างเหมาบริการ
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำริด
เลขที่ 1 ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์ : 0-5544-7071 โทรสาร : 0-5544-7071 ต่อ 10
E-mail ของเทศบาล : saraban_05530106@dla.go.th
www.namrit.go.th