นางสาวทรรศนีย์ โตมี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ 0-5544-7071 ต่อ 22
นางถนอม คำคุ้ม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางศิริวรรณ ทองศรีอ้น
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวยุพรัตน์ ฟักเงิน
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวกมลพร แก้วนาคแนว
เจ้าพนักงานธุรการ
นายประทูล ซาทรง
ลูกจ้างประจำ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวรัชดาภรณ์ ศรีวงษ์
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวจุฑามาส แก้วเปี้ย
พนักงานจ้างทั่วไป
น.ส.ธัณฐภรณ์ พงษ์วิวัฒวราภา
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวมยุรี แสนเกียง
พนักงานจ้างทั่วไป
น.ส.รัตนาภร แก้วเปี้ย
พนักงานจ้างทั่วไป
นายณุรากร ฤกษ์รัตนประทีป
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวจิรัณธนัชญ์ พรมสุวรรณ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายนิพนธ์ คำเต่ย
พนักงานจ้างทั่วไป
นางมุข ซาซง
จ้างเหมาบริการ
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำริด
เลขที่ 1 ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์ : 0-5544-7071 โทรสาร : 0-5544-7071 ต่อ 10
E-mail ของเทศบาล : saraban_05530106@dla.go.th
www.namrit.go.th