นายศตพร เจริญผล
ผู้อำนวยการกองช่าง
0-5544-7071 ต่อ 32
นายจำรอง วันเสาร์
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายกิตติศักดิ์ นิเทศวิทยานุกูล
วิศวกรโยธา
นางสาวสุภัควดี ราศรี
เจ้าพนักงานธุรการ
นายธนัตถ์ ซาซง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นายสายชล แก้วเปี้ย
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นายสัมฤทธิ์ คำไท้
พนักงานจ้างทั่วไป
นายอนันต์ รักษ์ใส
พนักงานจ้างทั่วไป
นายกิตติพงษ์ แก้วใจ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายธีรศักดิ์ ทองหมื่นศรี
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวชาลิสา สอนอ่อน
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวสุรีย์นิภา อ่วมเอี่ยม
จ้างเหมาบริการ
นางสาวอัมพร หน่อใหม่
จ้างเหมาบริการ
นายวิรัด แก้วเปี้ย
จ้างเหมาบริการ
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำริด
เลขที่ 1 ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์ : 0-5544-7071 โทรสาร : 0-5544-7071 ต่อ 10
E-mail ของเทศบาล : saraban_05530106@dla.go.th
www.namrit.go.th