นางวราภรณ์ ดังก้อง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
0-5544-7071 ต่อ 42
(ว่าง)
ครู
นางชัติมา เกิดแก้ว
ครู
นายศิวานุ อุดธรรมใจ
นักวิชาการศึกษา
นางสาวจรรยาณี สีนวลแตง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวสุชาริณี แก้วอยู่
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวศิริมา ศรีเอียด
จ้างเหมาบริการ
นางสาวอัมวิกา จำเริญ
จ้างเหมาบริการ
นางนงเยาว์ คำแดง
จ้างเหมาบริการ
นางสาววราภรณ์ คำเทียน
จ้างเหมาบริการ
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำริด
เลขที่ 1 ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์ : 0-5544-7071 โทรสาร : 0-5544-7071 ต่อ 10
E-mail ของเทศบาล : saraban_05530106@dla.go.th
www.namrit.go.th