ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
0-5544-7071 ต่อ 34
นายอัจฉริยะ ธัญญกรรม
นักวิชาการสุขาภิบาล
นางสุพรรณี แก้วเมธีกุล
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายเชย เถาโพธิ์
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวกรรณิกา ซาซง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพงษ์ศักดิ์ คำไท้
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพลากร ละอองอ่อน
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวันชัย ซาทรง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายดำเนิน บางเกาะ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายธเนตร เมืองด่าน
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวสุดารัตน์ ออนตะไคร้
จ้างเหมาบริการ
นายสมพงษ์ คำคงสม
จ้างเหมาบริการ
นายชาย เชยทอง
จ้างเหมาบริการ
นายกัมพล เถาโพธิ์
จ้างเหมาบริการ
นางสาวเพลินจิต ชูชีพ
จ้างเหมาบริการ
นายพิทวัส คุ้มอักษร
จ้างเหมาบริการ
นายกฤษดา มาต้น
จ้างเหมาบริการ
นายยศกร ศรีวิชัย
จ้างเหมาบริการ
นายกิตติพงศ์ ทิพย์ทอง
จ้างเหมาบริการ
นายจิระศักดิ์ สระแก้ว
จ้างเหมาบริการ
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำริด
เลขที่ 1 ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์ : 0-5544-7071 โทรสาร : 0-5544-7071 ต่อ 10
E-mail ของเทศบาล : saraban_05530106@dla.go.th
www.namrit.go.th