ว่าที่ร้อยตรี รักศักดิ์ รัตนเสถียร
ปลัดเทศบาลตำบลน้ำริด
โทรศัพท์ 0-5544-7071 ต่อ 35
สายด่วน 082-3251564
นางสาวธวัลยา พงษ์วิชัย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 0-5544-7071 ต่อ 12
นางสาวทรรศนีย์ โตมี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ 0-5544-7071 ต่อ 22
นายศตพร เจริญผล
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ 0-5544-7071 ต่อ 32
นายอัจฉริยะ ธัญญกรรม
นักวิชาการสุขาภิบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-5544-7071 ต่อ 34
นางวราภรณ์ ดังก้อง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทรศัพท์ 0-5544-7071 ต่อ 42
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำริด
เลขที่ 1 ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์ : 0-5544-7071 โทรสาร : 0-5544-7071 ต่อ 10
E-mail ของเทศบาล : saraban_05530106@dla.go.th
www.namrit.go.th