วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 
 
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลน้ำริด (Vision)
"บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตําบลนํ้าริดมีสุข"
 
พันธกิจ (mission)
1. พัฒนาเด็กเยาวชน และประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต และดำรงอย่างเหมาะสม ชุมชนเข้มแข็ง มีสุขอนามัยที่ดี
2. ส่งเสริมผลผลิตการเกษตรอินทรีย์ ให้มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยจากสารพิษ
3. พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ให้เป็นตำบลน่าอยู่
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำริด
เลขที่ 1 ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์ : 0-5544-7071 โทรสาร : 0-5544-7071 ต่อ 10
E-mail ของเทศบาล : saraban_05530106@dla.go.th
www.namrit.go.th